Sotiris

Backend developer

Sotiris
Kravvaritis

Skills:

  • python
  • web3
  • solidity